โตมุ
บริษัท โตมุ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553 คำว่าโตมุ มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งแปลว่า
ความร่ำรวย ความสมบูรณ์ สัญลักษณ์ของบริษัทคล้ายกับดวงอาทิตย์ แสดงถึงแสงสว่างในการทำธรุกิจ
และโอกาสของชีวิตมนุษย์ชาติ

ลักษณะการดำเนินธรุกิจ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในระบบธุรกิจขายตรงแบบหลายระดับชั้น (MLM : Multi Level Marketing) 
หรือเรียกว่าการตลาดแบบเครือข่าย (Network Marketing) ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
โดยจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอาทิ บริษัท พนักงาน สมาชิก และลูกค้า ฯ

ตามสโลแกนของบริษัท ที่ว่า  "Love Your Health….Love Tomu รักสุขภาพ รักโตมุ"

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนสมาชิกให้ประสบความสำเร็จได้จริง จาก 4 องค์ประกอบ คือ

1. ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม
เราพร้อมสนับสนุนทุกท่านใ2. แผนการที่ทำง่าย โปร่งใส ยุติธรรม
3. มีระบบที่ทันสมัย
4. สนับสนุนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพอย่างสมบูรณ์แบบ

พันธกิจ (Mission)

เราปราถนาดี เราร่ำรวย เราสุขสดชื่น เราไปด้วยกัน (We Best wish We Rich We Bliss together)

นโยบาย

     1. ด้านผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการทางตลาด
         และองค์กรสมาชิก
     2. ด้านการขยายฐานทางการตลาด เปิดดำเนินการทางการตลาดโดยใช้ช่องทางระบบธุรกิจขายตรง
         แบบหลายระดับชั้น (Multi level Marketing) หรือเรียกว่าการตลาดแบบเครือข่าย (Network
         Marketing) ทั้งตลาดในประเทศ ต่างประเทศ โดยจัดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเป็นธรรม
         กับทุกฝ่ายอาทิ บริษัท พนักงาน สมาชิก และลูกค้า
     3. ด้านการบริหารจัดการ ได้จัดวางการทำงานให้เป็นระบบ คือ
    - ระบบการพัฒนาทรัพยากรทางการตลาด (Human Resources Marketing Development)
    - ระบบการขยายฐานทางการตลาด โดย บริษัทฯ เปิดสำนักงานสาขา
    - ระบบการส่งเสริมการขายและการตลาด เช่น จัดประชุม OIP.สัญจร
    - การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ IT โครงข่ายทั่วโลก (World Link) เป็นต้น
     4. ด้านอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทฯ มีโครงการการก่อสร้างสำนักงานใหญ่เป็นของตนเอง
     5. ด้านความมั่นคง บริษัทฯ มีโครงการเข้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หลังดำเนินกิจการได้ 3 ปี
         ผ่านไป และจัดหุ้นส่วนหนึ่ง อย่างน้อยร้อยละ 30 (30%) ให้แก่สมาชิก
     6. ด้านสังคม บริษัทฯ มีแผนจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา (Education Trust Fund)เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
         ในการสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชน
     7. ด้านกฎหมาย มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายไทย และกฎหมายสากล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น